www.justjoga.pl

Regulamin Szkoły Jogi Just Joga

Regulamin firmy Justyna Naborczyk Just Joga zwanej dalej Organizatorem

 

 1. Każdy uczestnik zajęć Szkoły Jogi Just Joga zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego Regulaminu.
 2. Właścicielem szkoły jest Justyna Naborczyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Justyna Naborczyk Just Joga, ul. Jaracza 5, 31-216 Kraków, NIP 6771507906, REGON: 121098465, E-mail: info@justjoga.pl, Telefon: +48668377774
 3. Aktualna oferta szkoły oraz grafik zajęć wraz z cennikiem i informacjami o zapisach znajdują się na stronie internetowej www.justjoga.pl
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie pojedynczego wejścia, karnetu lub posiadanie ważnej karty Multisport PLUS, OK System. Wejście na salę zajęciową odbywa się po okazaniu karnetu lub karty Multisport PLUS, OK System wraz z dowodem osobistym.
 5. Karnet jest imienny, nie podlega zamianie i jest ważny przez okres wskazany w ofercie szkoły na stronie www.justjoga.pl
 6. Karnet może zostać wykupiony (zgodnie z aktualną ofertą na stronie www.justjoga.pl):
  1. na indywidualne zajęcia
  2. na wskazany kurs
  3. jako karnet na określoną ilość zajęć
  4. jako karnet na wskazany okres czasu
 7. Zapisy na zajęcia oraz wykupienie wejścia lub karnetu możliwe jest:
  1. osobiście w szkole Just Joga
  2. drogą elektroniczną – poprzez e-mail albo wypełnienie i przesłanie formularza ze strony oraz uiszczenie przelewem opłaty. Zasady zapisów tą drogą opisane są w załączniku nr 1 do Regulaminu znajdującym się na końcu tego dokumentu.
 8. Niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu.
 9. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora karnet zostaje przedłużony o okres zawierający nieodbytą ilość zajęć.
 10. Organizator może odmówić wejścia na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących agresywnie lub przeszkadzającym pozostałym uczestnikom zajęć.
 11. Ze wazględu na trwające wcześniej zajęcia, na swoje zajęcia należy przyjść nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone. Nie należy zajęć opuszczać przed zakończeniem, chyba, że zostanie to ustalone z prowadzącym.
 12. Nie należy spożywać obfitych posiłków 2-3 godzin przed zajęciami.
 13. Przed zajęciami należy zgłosić prowadzącemu wszelkie dolegliwości zdrowotne i informacje, które mogą mieć wpływ na praktykę i wymagają specjalnego podejścia takie jak: ciąża, menstruacja, choroby kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, nowotwory, wysokie i niskie ciśnienie, przebyte niedawno operacje, kontuzje, urazy powypadkowe, choroby autoimmunologiczne, przebyta chemioterapia. Jeśli masz wątpliwość czy możesz ćwiczyć spytaj prowadzącego.
 14. Kobiety w ciąży powinny skonsultować swoje uczestnictwo w zajęciach z lekarzem i uzyskać jego zgodę na uczestnictwo w zajęciach na poszczególnych etapach ciąży. Zgoda lekarza na ćwiczenia może zostać złożona w szkole w momencie rozpoczęcia zajęć lub kursu a także w trakcie trwania kursu.
 15. Przed rozpoczęciem zajęć lub kursu uczestnik składa oświadczenie dotyczące swojego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach jogi.  Szkoła jogi Just Joga nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazu albo zatajeniem swojego stanu zdrowia ponosi uczestnik.
 16. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania zaleceń prowadzącego, dotyczy to także sposobu wykonywania ćwiczeń. Nie należy pomagać innym, chyba że prowadzący o to poprosi.
 17. Każdy uczestnik ćwiczy na swoją na swoją odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć jak i na terenie szkoły.
 18. Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 19. Na salę nie można wnosić jedzenia i picia. Nie można żuć gumy.
 20. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania higieny osobistej i czystości. Osoby cierpiące na choroby skóry, posiadające otwarte rany proszone są o korzystanie z prywatnej maty.
 21. Za zniszczenie rzeczy należących do Organizatora oraz świadome działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał prawnie lub finansowo.
 22. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
 23. W przypadku zajęć przewidujących obecność dzieci rodzice lub opiekunowie, którzy przyszli na zajęcia z dziećmi odpowiadają za nie i za ich bezpieczeństwo w szkole przez cały czas pobytu na jej terenie, w tym w trakcie ćwiczeń.
 24. Szkoła jogi Just Joga zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, grafiku, nauczyciela lub odwołania zajęć (możliwość odrobienia zajęć).
 25. W przypadku gdy do rozpoczęcia kursu lub przeprowadzenia warsztatu wymagana będzie określona ilość uczestników informacja o tym znajdować się będzie w ofercie na stronie. W braku wymaganego kompletu uczestników kurs lub warsztaty mogą zostać odwołane, o czym uczestnik zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
 26. Za rzeczy zostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 27. Prosimy o zachowanie ciszy w trakcie trwania zajęć, poszanowania wspólnej przestrzeni i innych osób.
 28. W szkole akceptowane są karty Multisport Plus, Multisport Student, Medicover Sport. Użytkownicy kart Multisport i Medicover Sport są zobowiązani do uiszczenia dopłaty w wysokości 8 zł, w siedzibie szkoły, przed każdymi zajęciami, gotówką.
 29. Minimalna ilość osób na zajęcia wynosi 5. Jeżeli liczba zapisanych osób będzie niższa niż 5, zajęcia zostaną odwołane. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
ZASADY ZAPISÓW NA ZAJĘCIA I SPRZEDAŻY KARNETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W..Szkoła Just Joga prowadzi zapisy na zajęcia i sprzedaż karnetów również drogą elektroniczną. 

 

 1. Zgłoszenie na zajęcia może zostać dokonane drogą e-mail lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie. Jeżeli w aktualnej ofercie na stronie widnieje informacja o konieczności wpłacenia zadatku lub zaliczki albo opłacenia całości karnetu/kursu zapisy będę uznawane za dokonane pod warunkiem wniesienia wskazanej w ofercie opłaty za świadczone usługi. 

 2. Zapisy i kupno karnetu przez e-mail:

  • prosimy podać: nazwę kursu lub zajęć, których dotyczy zapis albo rodzaj karnetu, imię i nazwisko, telefon do kontaktu; 

  • prosimy dołączyć wypełniony formularz zapisu dostępny pod adresem: https://app.studiomanager.pl/justjoga

  • przed wysłaniem maila prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem i Polityką Prywatności 

  • prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu opłat zgodnie z cennikiem  

 3. Zapisy i kupno karnetu przy wykorzystaniu formularza panelu klienta:

  •  formularz znajduje się pod adresem: https://app.studiomanager.pl/justjoga

  • prosimy o wypełnienie formularza i wybranie opcji „wyślij” 

  • Płatności: opłaty za zajęcia prosimy wnosić bezpośrednio na konto 74 2490 0005 0000 4500 9730 3820 albo za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub gotówką na miejscu.

  • Po dokonaniu zapisu otrzymają Państwo potwierdzenie na wskazany przez siebie przy zapisie adres e-mail. 

 4. Odstąpienie od umowy w przypadku dokonania zakupu karnetu za pośrednictwem strony (wpłacenia całości opłat):  

  1. W przypadku dokonania zapisu i kupna karnetu za pośrednictwem strony internetowej, klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (otrzymania potwierdzenia zapisu i kupna karnetu), chyba, że przed upływem tego terminu rozpoczął korzystanie z usług szkoły Just Joga.

  2. w celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres e-mail szkoły lub złożyć je osobiście w siedzibie szkoły

  3.  wniesiona przez klienta opłata zostanie zwrócona na konto, z którego została przesłana, w terminie  14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

  4. po rozpoczęciu korzystania z usług szkoły Just Joga prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, karnet nie może być zwrócony ani nie może nastąpić jego zmiana na karnet innego rodzaju 

 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną:

  1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej w siedzibie szkoły Yo lub w formie oświadczenia przesłanego na adres e-mail szkoły. 

  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na który powinna zostać przesłana odpowiedź. 

  3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania i wysłana na adres wskazany w oświadczeniu o reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach osoba składająca reklamację również zostanie poinformowana w formie pisemnej a informacja zostanie przesłana na adres wskazany w oświadczeniu o reklamacji.   

 6. Zapisanie się przez panel klienta łączy się z wyrażaniem zgody na otrzymanie drogą elektroniczną informacji o naszej działalności. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas newslettera wyślij informację na info@justjoga.pl.